Hyresvillkor

HYRESVILLKOR FÖR MEDLEMMAR OCH ORGANISATIONER INOM IOGT-NTO

Lokalerna kan hyras för hela klocktimmar från kl 8.00 – 24.00. 

Heldag bokas endast om det inte inkräktar på fasta hyresgästers tider. Rabatt för regelbundna hyresgäster.

Avbeställningsavgift

  • Avbeställning senast 30 dagar före bokad tid, avgift 100.-
  • Avbeställning 30 - 16 dagar före bokad tid, avgift 50% av hyran
  • Avbeställning 15 - 0 dagar före bokad tid, avgift 100 % av hyran.

Allmänt
Lokalen och köket är tillgängliga tidigast 30 min före förhyrd tid. Precis som tidigare kostar inte användandet av köket något extra, men vi vill be alla som använder köket att när flera sällskap hyr lokaler samtidigt, samsas om köket på smidigaste sätt.

Lokalen skall återställas i ursprungligt skick, (bord och stolar skall ställas enligt plan) och lokalen och kök ska vara städad och porslinet diskat. Allt för hänsyn till nästa hyresgäst.

  • Fastigheten skall vara lämnad senast 30 minuter efter förhyrd tid.
  • Endast alkoholfria/alkoholsvaga drycker med lägre alkoholhalt än 2,25 volymprocent får förtäras i lokalerna.
  • Aktiviteterna skall sluta senast klockan 24:00 och lokalerna skall vara utrymda och städade senast klockan 00.30.
  • Av hänsyn till grannar skall fönster och dörrar hållas stängda efter klockan 22.00.

Ansvar
Hyresmannen ansvarar personligen för att våra uthyrningsregler efterlevs. Hyresmannen ansvarar också för de kostnader som kan uppkomma i samband med ev. inbrotts- och brandlarm samt skador på huset eller dess inventarier förorsakade av hyresmannen eller någon i dennes sällskap. Hyresmannen, eller den som han/hon sätter i sitt ställe, skall finnas i lokalerna under tiden för uthyrningen.

Betalningsvillkor
20 dagar netto. Vid försenad inbetalning faktureras en förseningsavgift om SEK 60.-

Andrahandsuthyrning
Nordengården tillåter inte att hyresmannen hyr ut lokal/lokalerna till tredje part.

Bokning av lokaler
Bokning skall ske skriftligen. Enklast bokar du genom att fylla i vårt bokningsformulär på hemsidan www.nordengarden Du kan också boka via mail, brev eller vid personligt besök genom att då fylla i vårt bokningsformulär. Till formuläret Klicka här >>.

Bokningsbekräftelse får du genom signerat bokningsformulär.

Övrigt
Nordengården är en samlingslokal i IOGT-NTO:s regi, där tradition och historia starkt vilar på principen om alla människors lika värde och rättigheter, utan åtskillnad av något slag. Stadgar och program utgår från en värdegrund som bygger på demokrati och solidaritet. Nordengården ska vara en trygg och säker mötesplats för alla människor där demokratiska spelregler gäller.

Hyrestagaren är skyldig att sanningsenligt uppge arrangemangets innehåll och inriktning. Arrangemang eller sammankomster som innefattar illegal verksamhet eller har inslag såsom föreläsare eller annan typ av information som för fram främlingsfientliga, rasistiska eller för annan grupp förnedrande, stötande, exkluderande eller annars särskilt olämpliga påståenden och uttryck får ej genomföras i våra lokaler.

Detta gäller även om presumtiv hyrestagare genom officiella strategidokument, praktisk tillämpning, offentliga uttalande, klargöranden eller motsvarande, genom sin verksamhet och förhållningssätt bedöms bryta mot någon av de ovanstående. 

Brott mot dessa villkor är skälig grund för oss som uthyrare att neka uthyrning samt omedelbart häva hyresavtalet och stänga arrangemanget. Kostnader som uppkommer i samband med stängning/inställande på denna grund åligger helt hyrestagaren.